fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Begrippen

De organisatie: Body Achievement gevestigd aan de Verrijn Stuartlaan 17 K te (2288 EK) Rijswijk

Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Body Achievement, waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen bij Body Achievement.

Deelnemer: Natuurlijk persoon (m/v) die deze overeenkomst aangaat met Body Achievement voor beoefening van sport-/bewegingsactiviteiten.

Personal Trainer: De heer G.F. Thomson

Activiteit(en): Personal Training en voedingsadvies

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing op de inschrijving van de deelnemer bij Body Achievement. Op iedere activiteit van Body Achievement zijn deze voorwaarden van toepassing.

2.2 Het gebruik van de diensten van Body Achievement geschiedt geheel voor eigen risico. De deelnemer dient voor gebruik van elke voorziening of deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

Artikel 3. Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend  te worden afgegeven. Na ontvangst van het inschrijfformulier zullen de activiteiten aanvangen. Veranderingen in het kader van uw persoonsgegevens dient u per omgaande, bij voorkeur per e-mail (info@bodyachievement) aan door te geven.

Artikel 4. Verantwoordelijkheid
Op Body Achievement rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud van de activiteit wordt door Body Achievement samengesteld. Body Achievement voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Body Achievement is uitsluitend verantwoordelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Dit omvat de inspanningsverplichting van Body Achievement. Dit betekent dat Body Achievement niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening en dus niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor niet behaalde resultaten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
Deelname aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico. Body Achievement is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Body Achievement niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Body Achievement georganiseerde activiteiten. Body Achievement is niet aansprakelijk indien de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van de gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Body Achievement wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Body Achievement aanbiedt.

De deelnemer is jegens Body Achievement aansprakelijk indien Body Achievement op enigerlei wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van gegeven instructies. De deelnemer dient Body Achievement te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7. Ontbinding
Body Achievement is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De deelnemer kan in geen geval aanspraak maken op restitutie

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Bij de bevestiging van de inschrijving zal Body Achievement meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Body Achievement gerechtigd om de deelnemer de toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling is voldaan. In dat geval wordt de duur van de activiteit niet met de duur van de opschorting verlengd. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie gehandhaafd. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient de deelnemer deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Body Achievement te voldoen. Indien Body Achievement over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de deelnemer, dan is de deelnemer tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door. Op de diensten van Body Achievement is het BTW 9%-tarief van toepassing. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Body Achievement gerechtigd de prijzen te verhogen.

Artikel 9. Ziekmelding
Indien de deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Body Achievement. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, bij gebreke waarvan de kosten van de diensten worden doorberekend.

Artikel 10. Overmacht, vakanties en algemeen erkende feestdagen
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Body Achievement is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Bij ziekte van de Personal Trainers of bij onvoldoende belangstelling van een groepsles behoudt Body Achievement het recht de desbetreffende activiteit(en) te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Op algemene erkende feestdagen vinden in beginsel geen activiteiten plaats.

Artikel 11. Gezondheid
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van de Personal Trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de deelnemer zich ertoe alvorens de overeenkomst Body Achievement aan te gaan, een arts te raadplegen.
Artikel 12. Vertrouwelijkheid
Body Achievement verklaart uiterst zorgvuldig en discreet met de persoonsgegevens van de deelnemers om te gaan. Body Achievement is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers van groot belang is voor haar activiteiten. Body Achievement is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot het ontvangen van informatie van haar klanten en bezoekers. De persoonlijke gegevens van de deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Body Achievement houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens alsmede de AVG stelt.

Artikel 13. Intellectueel eigendom
Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de deelnemer toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Body Achievement voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Body Achievement. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Body Achievement.

Alle door Body Achievement verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc. zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Body Achievement ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. 

Artikel 14. Geschillen
Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot Body Achievement. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Body Achievement is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.